පළුදු වූ නෝට්ටු සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

41
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පවත්වා ගෙන යන පළුදු නෝට්ටු හුවමාරු කවුළුව බදාදා දිනයන් හි පමණක් විවෘතව තැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව පවසන්නේ, මහජනතාව වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යන පළුදු නෝට්ටු හුවමාරු කවුළුව 2022 මැයි 19 වන දින සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු බදාදා දින පමණක් (රජයේ නිවාඩු දිනයන් හැර) පෙ.ව. 9.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා මහජනතාව සඳහා විවෘතව පවතින බවයි.