ඉතිහාසයේ පළමු වරට මෙරට උද්ධමනය 50 % ඉක්මවයි

32
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

ඉතිහාසයේ පළමු වරට මෙරට උද්ධමනය 50 % ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඒ ජූනි මාසයේ උද්ධමනය 54.6 % ක් ලෙස වාර්තා වීමත් සමගිනුයි.

එය මැයි මාසයේ පැවතියේ සියයට 39.1 ක් ලෙසයි.

උද්ධමනය මෙලෙස ඉහළ යෑම සඳහා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතමවල මිල ගණන්හි සිදු වූ මාසික ඉහළ යෑම් හේතු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ආහාර කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය මැයි මාසයේ පැවති සියයට 57.4හි සිට ජුනි මාසයේ දී සියයට 80.1 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය මැයි මාසයේ පැවති සියයට 30.6 හි සිට ජුනි මාසයේ දී සියයට 42.4 දක්වා ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරනවා.

ආහාර කාණ්ඩය තුළ ජුනි මාසයේ දී, නැවුම් මත්ස්‍ය, එළවළු, පාන්, සහල් සහ කිරිපිටි මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ආහාර නොවන කාණ්ඩය තුළ, ප්‍රධාන වශයෙන් පෙට්‍රල්, ඩීසල්, පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තු සහ බස් ගාස්තු, ආපනශාලා සහ හෝටල්, අධ්‍යාපනය, සහ නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑස් යන උප කාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමකුයි පෙන්නුම් කර ඇත්තේ.