අනවසර මුදල් ව්‍යාපාරයක් ගැන මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්…

37
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

හොරොව්පතානේ පිහිටි WTS ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් යන ආයතනය මුදල් ව්‍යාපාර පනතෙහි ප්‍රතිපාදනයන් උල්ලංඝනය කරමින් මුදල් ව්‍යාපාර සිදු කළ බවට සහ තැන්පතු භාරගත් බවට මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ වන විට මෙම ආයතනයට සහ පුද්ගලයින්ට කිසිදු ආකාරයකින් තැන්පතු හෝ මුදල් කැඳවීම සහ රැස්කිරීම, වත්කම් බැහැර කිරීම/ අන්සතු කිරීම, යම් ගිණුමකට, දේපළකට, ආයෝජනයකට හෝ සම්බන්ධ ගනුදෙනුවකට ඇතුළුවීම තහනම් කරමින් එවැනි කටයුතු ක්‍රියාවිරහිත කිරීමේ නියෝග නිකුත් කර ඇත.